Bäste läsare,
för er som följt oss i snart två år och ett kvartal får vi överlag positiva omdömen men ibland får vi också lite negativ kritik.

Några av er läsare ger oss små signaler om att vi ibland övertolkar nedåtriskerna på de finansiella marknaderna. Det kan kanske vara sant, men är man verksam inom denna sektor så kanske man likt en ”duktig” bilmekaniker tycker sig känna igen vissa motorljud som normalt brukar betyda en avsevärd kostnad för bilägaren...

Som fristående rådgivare är vi mycket angelägen om att tillföra värde till våra kunder, vilket betyder att vi gärna utsätter kapitalet för risk om vi ser goda förutsättningar för ett gott utfall. Stora svängningar på världens börser innebär såväl risker som möjligheter. Idag finns som vi berättat tidigare, finansiella
instrument såsom börshandlade fonder där man också kan få god avkastning även vid fallande börsklimat, exempel Xact Omx Bear och likande börshandlade fonder.

Se möjligheter även i vikande marknader
Tidningar, analysinstitut, finansiella rådgivare, kapitalförvaltare m fl har senaste månaderna talat om den finansiella skuldkrisen som härjar med epicenter denna gång i Europa.

Vi delar uppfattningen med många andra att denna kris kommer att redas ut men det kan komma att ta några år och det kommer förmodligen att bli en mödosam och tuff resa för många länder.

Vi i Sverige har en klart bättre situation med en låg skuldsättning, relativt god tillväxt i ekonomin och inte minst en egen valuta som vi själva kan styra över.

Vi delar också uppfattningen att det kommer bättre ekonomisk information från USA. Men man får inte glömma bort att de också har en hög skuldsättning, en husmarknad som i många delar av USA visar på fortsatt negativt utveckling. Ett stort budgetunderskott och en arbetslöshet strax under 10% samt
en ekonomisk tillväxt som inte riktigt vill ta fart ordentligt.

Från Asien kommer uppgifter om att den ekonomiska tillväxten är fortsatt hög och empiriska studier från andra länder med lång och hög tillväxttakt, visar på att denna höga tillväxttakt kan fortsätta i kanske minst tjugo år till.

Så det finns med andra ord utrymme för ett långsiktigt positivt scenario även om det torde finnas ett antal hinder på vägen. Det som skiljer många av länderna i Asien från mogna ekonomier är att de befinner sig just i en långsiktigt stigande trend och med ett samhällsklimat som mer andas personlig frihet och utveckling (se inte minst händelseutvecklingen i Mellan Östern och Nordafrika).

Idag är de finansiella marknaderna runt om i världen så intimt sammankopplade med varandra, vilket gör att det besvärliga läget i Europa och i USA samtidigt korrigerar börskurser även i tillväxtländer såsom exempelvis Indien, Pakistan och Korea för att nämna några.

Det här gör att det kommer att skapas utmärkta avkastningsmöjligheter framåt i tiden, vilket gör att vi alla kommer att vinna på att följa marknadsutvecklingen inte minst i denna regionen mycket noga kommande år.

Hur ser det ut närmaste tiden, vad bör man tänka på?
Följetången om skuldkrisen i Europa kommer med stor sannolikhet att fortsätta sätta tonen på marknaden, vilket gör att vi förordar trygga placeringar. Vi tar höjd för ett mycket jobbigt europeiskt scenario och uppmanar er kunder att se över era tillgångar och stäm av riskerna så att ni kan sova gott om natten.

Hur skall man då placera sitt långsiktiga kapital?
Vi rekommenderar fortsatt trygga placeringar. Huvudinriktningen bör vara försiktighet och fokus på att bevara kapitalet och samtidigt sänka förväntningarna på önskad avkastning. För långsiktigt kapital som tål större svängningar av kapitalvärden så kan det givetvis vara motiverat med högre risk.

Hur kan ett kommande scenario se ut?
Det vi ser i Europa är ett mycket extremt läge som vi i nutid saknar erfarenhet av. Vi tycker oss se en händelseutveckling som tenderar att bli sämre och sämre med social oro, svårt att finna samförstånd gällande krisbudgetar och goda parlamentariska lösningar inte minst i Grekland och Italien samt företrädare för Angela Merkels parti i Tyskland som vill öppna för att länder skall kunna lämna euron.

I spåren av denna oro så är vi av den uppfattningen att trots fallande obligationsräntor i Sverige där den svenska 10-åriga obligation nu ger ca 1,62% ränta, så tror vi på fortsatt fallande långräntor. När vi extrapolerar vår analys så tycker vi oss se nivåer ned mot 0,7-0,8% ränta på denna 10-åring närmaste året.

Då många investerare runt om i världen i ännu högre omfattning kommer att behöva söka sig mot tryggare placeringar och inte minst mot bakomliggande oro i Europa. Denna oro bottnar både i svagare tillväxtsutsikter men också mycket över hur upplösningen av denna skuldkris kommer att bli.

Vi har redan fått se räntesänkning från ECB av ”Super Mario”. Allt detta tillsammans med ”no where to hide” gör att många kommer att söka sig till en trygg och likvid tillgång som den amerikanska dollarn.

Tror ni läsare att vi har rätt i detta scenario kan man köpa dollar på termin eller exempelvis få exponering mot us-dollar via en framtagen treårig kapitalskyddad produkt med en god hävstång på en eventuell dollaruppgång vs svenska kronan.

Valutaobligation USD är en treårig produkt som handlas med 10% överkurs och med kapitalskydd av Nordea. Nordea är en av G20-gruppens dokumenterade systemviktiga banker, vilket känns som en mycket trygg emittent i dessa minst sagt ”stökiga” tider. Återkom gärna om ni vill få mera information om denna placering.

Aktier
Vi har även denna månad gjort en sammanställning av de större jämförelseindexens utveckling i oktober. De flesta index hade överlag en mycket positiv utveckling under månaden.För långsiktigt kapital står vi fortfarande kvar med en försiktig tillgångsfördelning med 30% aktier och 70% räntor. För kapital med kortare tidshorisont rekommenderar vi överlag trygga placeringar såsom ränteplaceringar, allokeringsfonder som kan utnyttja löpande svängningar på marknaden samt kapitalskyddade produkter som Valutaobligation USD. Tag också gärna del av många arrangörers ”Autocall-produkter” som ger möjlighet till höga löpande kuponger även vid mycket negativ marknadsutveckling.
Mvh Inst Invest AB
/ Anders Nyman