Generationsskifte


Funderar Du på vad Du ska göra med företaget när Du vill dra Dig tillbaka?
Du är inte ensam om de funderingarna. Många företagare tillhör den generation som nu börjar nalkas pensionsdags. Frågorna är många och ibland komplicerade. Vem ska ta över? Något eller några av barnen? Eller ska jag sälja? Hur skapar man rättvisa mellan barnen och få något kvar till sig själv?
Generationsskiftesplanering omfattar ett vitt spektrum av frågor som inte ser lika ut för alla. Företaget och dess verksamhet, branschen, familjestruktur, inkomst- och förmögenhetsförhållanden är faktorer som har betydelse. Så gott som alltid behöver man ta ställning till frågor om familjejuridik, företagsjuridik, pensionsskydd, placering av kapital och ibland anskaffning av kapital.  Många företagare lyssnar och funderar en lång tid och hämtar råd från flera olika håll innan man sätter igång. En klok strategi tycker vi. Vi vill med dessa rader hjälpa Dig att komma igång med tankearbetet och tala om att vi finns som en samtalspartner när Du vill.

Det finns många viktiga frågor förknippade med generationsskifte. Vi vill peka på några som vi tycker är särskilt värda att uppmärksamma.

Vem ska ta över och på vilket sätt? Barn eller någon annan inom familjen? Någon extern köpare?
Köp, gåva eller kanske en kombination.  De äldre vill ofta underlätta för de yngre och generationsväxlingen styrs då av att balans eftersträvas mellan vad de äldre får ut och de yngre behöver betala. Ofta finns flera syskon bland kandidaterna att ta över och då behöver man fundera över om företaget kan drivas kollegialt av flera syskon, eller om det är bäst att en tar över och syskonen kompenseras på något sätt.

En ren extern försäljning är på det sättet lättare eftersom det normala är att eftersträva så stor köpeskilling som möjligt. Säljaren kan dock ha anledning att fundera över om försäljningen kan underlättas genom att erbjuda köparen ett förmånligt sätt att finansiera affären.

Hur ska en generationsväxling finansieras?
De äldre har ofta ett behov av att få ut pengar långsiktigt till sin pension och ibland också kortsiktigt för konsumtion eller investering. Det långsiktiga penningbehovet kan tillgodoses genom utdelningar på en resterande ägarandel, ränta på en köpeskillingsfordran, ett pensionsåtagande av företaget eller kanske genom bildande av en företagsanknuten pensionsstiftelse.

Om de äldre gärna vill ha ut en klumpsumma vid skiftet kan man överväga att lätta företagets balansräkning genom att ta ut en större utdelning innan överlåtelsen och också nå fördelen att de ungas köp underlättas. Det finns flera sätt att lätta balansräkningen, t.ex. genom en intern aktieöverlåtelse, men alla drivs av målsättningen att minska företagets substansvärde och därigenom underlätta för de yngre att ta över. Samtidigt skapas en förmögenhet för de äldre som kan likvideras på kort eller lång sikt.

I de flesta generationsskiften behöver man göra en genomgång av de familjerättsliga avtalen. Testamenten, samboavtal, äktenskapsförord och gåvobrev. Behovet av familjerättsligt skydd förändras vid ett generationsskifte så det finns alla skäl i världen att analysera behoven, upprätta nya avtal och se över befintliga.

/Advokat Göran Alfheim 
e-post goran@advokatalfheim.com
mobil: 070-646 49 76