Bästa läsare,
ännu en månad har förflutit och hösten börjar så lätt smyga sig på. Skall man då inför hösten och framtiden vara optimistisk, pessimistisk eller realistisk?
Många vill hävda att optimister alltid har lite roligare än pessimister. Men vi lever efter en övertygelse om att alla i grunden är “rädd om sitt kapital” men strävar efter en hygglig avkastning. Det leder in oss på ordet realistisk och realistiska förväntningar avseende avkastning på sitt kapital.

Vad innebär då realistiska förväntningar?
Världsekonomin och då främst många av de utvecklade ekonomierna i väst befinner sig i ett knivigt läge. Förtroendevalda politiker har under många år bedrivit en alltför populistisk politik som inneburit stora löpande underskott och stigande statsskulder.

När man då i samband med finanskrisen 2008 och 2009 i USA och Europa fick ”rädda” bankerna resulterade det i ännu större statsskulder. Under den ekonomiska återhämtningen de senaste 2 1/2 åren har vi alla hört ordet PIIGS-länder så många gånger att vi till sist slutar att reagera på ordet. Ungefär som att ropa ”vargen kommer” och varje gång så kommer ingen varg, varför ordet till sist saknar betydelse.

Vi har under denna återhämtning sett god BNP-tillväxt i många länder inte minst i Sverige. Men många ekonomier inte minst i Europa uppvisar nu en svag ekonomisk tillväxt, vilket är oroande.

Vidare kan konstateras att många prognosinstitut såsom Konjunkturinstitutet (KI) med flera har varit alltför optimistiska i sina prognoser avseende framtiden, vilket är beklagligt. Även om prognoser är ett svårt område så tycker vi att det är befogat med viss kritik då de har stora analysresurser till förfogande.

Allt detta tillsammans resulterade i en alltför stor optimism kring återhämtning och aktievärderingar. Även fond-och kapitalförvaltare har generellt varit för positiva vilket bl a inneburit att många av förvaltarna haft för låg andel “cash” i sin förvaltning.

Flykt mot säkra tillgångar?
Sommarens händelser från Greklandsoron i början av sommaren, den sega processen med höjt skuldtag i USA samt den fortsatt skuldoron kring länder såsom Italien och Spanien har under hösten fortsatt att oroa investerarna.

Det har resulterat i flykt mot långa säkra statsobligationer och mot trygga valutor såsom exempelvis Swiss Franc. I förra månadsbrevet indikerade vi att (Chf) åtminstone hade potential att stiga till 8,70-8,80 men när vi nu har facit i hand kan konstateras att valutakursen översteg 9,20. Därefter har kursen fallit tillbaka till ca 7,70. Valutakursrörelsen är ånyo stigande men där det nu på morgonen meddelas att man idag knutit valutan mot Euron.

Varför denna osäkerhet?
I Europa så är det främst den höga skuldsättningen i enskilda länder i kombination med en fundamentalt bräcklig ekonomisk struktur.

Då många europeiska banker har lånat ut stora belopp till länder som har stora statsskulder och marknaden oroar sig för vad som eventuellt kan hända om exempelvis Grekland ”defaultar” och hur det slår på det egna kapitalet hos dessa banker.

Rent generellt har oron skapats pga avsaknad av kraftfulla åtgärder från politiker i såväl USA som Europa i kombination med sent agerande. Många politiska företrädare inte minst Angela Merkel befinner sig dessutom i en politisk rävsaxs mellan att stödja de andra europeiska länderna som behöver ytterligare stöd samtidigt som hon brottas med inhemskt svagt stöd.

Hur skall man då agera om man upplever att man har för stor aktieexponering?
I förra månadsbrevet skrev vi att om/när vi får se en större kursrörelse uppåt från dessa nivåer, kan det vara klokt att den försiktige placeraren minskar sin risk och söker tryggare placeringar. Då låg nivån på OMXS30 kring 950-nivån.

För Stockholmsbörsen OMXS30 så noterades ett rekylområde mellan 950-1040. Av kursutvecklingen hittills så tycks rekylen ebba ut redan vid 960-nivån, varför fortsatt kortsiktigt fallande kurser ser mer sannolikt ut än det motsatta. Kursnivåer att bevaka på nedsidan är främst 850 och 750-nivån.

Om inte europeiska politiker kommer med några kraftfulla och förtroendeskapande åtgärder inom kort finns risk för fortsatt fallande aktiekurser enligt kursnivåerna enligt ovan innan vi kan få se någon större motrörelse uppåt. En sådan motrörelse som alltid kommer har då potential att ånyo ta OMXS30-
index upp mot nivån kring 960-1000.

Vill man skydda sin aktieportfölj mot risken för ytterligare nedgång så finns numera börshandlade fonder såsom Xact OMX Bear och Xact OMX Bear * 2. Dessa fonder innebär att man får en god avkastning vid en fortsatt fallande marknad.

Innan man investerar i en sådan fond bör investeraren sätta sig väl in i hur fonden fungerar. Det betyder t ex att om marknaden istället börjar stiga så tappar man motsvarande värde, varför vi rekommenderar att de av er som känner sig osäkra på denna typ av fond kontaktar oss eller annan rådgivare innan eventuell investering.

När det gäller realistiska förväntningar så är det viktigaste i denna fas av marknadsutveckling att i första hand bevara kapitalet och i andra hand få en hygglig avkastning.

Trygga placeringar
Vi rekommenderar fortsatt trygga placeringar såsom korta räntefonder, realräntefonder samt allokeringsfonder som kan utnyttja dagliga svängningar på marknaden som exempelvis Valbay Allocation Fund.

Andra trygga tillgångar som vi också föredrar är läkemedelsfonder, några hedgefonder (se bifogad fondsammanställning) samt börshandlade fonder såsom Xact OMX Bear.

Aktier
Vi har även denna månad gjort en sammanställning över de större jämförelseindexens utveckling i augusti. Av tabellen så är det tyvärr mest röda siffror.


De av er som har en kortare placeringshorisont än två år bör starkt överväga att flytta sina aktier och aktiefonder till tryggare placeringar såsom räntefonder med korta löptider o dyl. För den långsiktige placeraren med pensionskapital och liknande placeringar kvarstår vi med en försiktig långsiktig tillgångsfördelning med 30% aktier och 70% räntor.


Mvh Inst Invest AB
/ Anders Nyman